Disclaimer

Aanvaarding van de website voorwaarden
Op de inhoud en het gebruik van ZorgGids Nederland.nl zijn deze website voorwaarden van toepassing. ZorgGids Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor zorggidsnederland.nl en de informatie daarop alsmede deze website voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen op deze pagina van zorggidsnederland.nl worden geplaatst.
Bezoek deze pagina van zorggidsnederland.nl daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen of wijzigingen van deze voorwaarden. Het (verdere) gebruik van zorggidsnederland.nl houdt aanvaarding van deze website voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan in. Bezoek zorggidsnederland.nl niet verder, indien u niet akkoord bent met deze website voorwaarden.
 
Informatie op zorggidsnederland.nl
De informatie op zorggidsnederland.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. ZorgGids Nederland is niet verplicht de informatie op zorggidsnederland.nl te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.
De informatie op zorggidsnederland.nl is bedoeld ter algemene informatie en wordt uitsluitend verstrekt voor niet-commerciële doeleinden. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op zorggidsnederland.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam zorggidsnederland.nl.
Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen op zorggidsnederland.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van zorggidsnederland.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan Zorggidsnederland, haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).
Op alle getoonde foto’s rust copyright. Het is verboden om foto’s van de site te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgGids Nederland. Deze zal zo goed mogelijk zorgdragen voor bescherming van de privacy van alle gefotografeerde personen.
 
Bronnen
De informatie op zorggidsnederland.nl is afkomstig van derden, die verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van zorggidsnederland.nl kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de informatie op zorggidsnederland.nl. In het nieuwsarchief van zorggidsnederland.nl staat onder ´Bronnen´ vermeld van welke organisaties de informatie op dat onderdeel afkomstig is.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op zorggidsnederland.nl dient niet te worden beschouwd als een advies.
Het gebruik van de informatie op zorggidsnederland.nl en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.
ZorgGids Nederland spant zich in om de informatie op zorggidsnederland.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar ZorgGids Nederland staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op zorggidsnederland.nl. De informatie op zorggidsnederland.nl wordt aangeboden zonder enige garantie. ZorgGids Nederland sluit iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van zorggidsnederland.nl of de daarop verstrekte informatie uit.
ZorgGids Nederland garandeert niet (a) dat zorggidsnederland.nl en de informatie daarop altijd beschikbaar is en/of correct functioneert en (b) dat zorggidsnederland.nl of de servers waarop zorggidsnederland.nl beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. ZorgGids Nederland sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
 
Links
Zorggidsnederland.nl kan links bevatten naar andere websites en/of servers die niet worden beheerd door ZorgGids Nederland. ZorgGids Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. ZorgGids Nederland biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de bezoekers van zorggidsnederland.nl en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf zorggidsnederland.nl voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de voorwaarden en bepalingen als opgenomen in deze website voorwaarden.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verbandhoudende met deze website voorwaarden en/of het gebruik van zorggidsnederland.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2023 sinds 2008