Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZorgGids Nederland voor Consumenten
ZorgGids Nederland
Postbus 36371,
1020 MJ, Amsterdam
Tel: 020-8201144
KvK te Amsterdam: 34248983
BTW Nummer: NL 1062.60.017.B.01
Algemene koopvoorwaarden ter griffie gedeponeerd bij Arrondissement te Amsterdam onder depotnummer 90/2006 21276198.
  
1 Definities
1.1 Verkoper: ZorgGids Nederland, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 34248983, gevestigd te Amsterdam.
1.2 Koper/Consument: De natuurlijke persoon die een koopovereenkomst afsluit met
ZorgGids Nederland.
1.3 Partijen: ZorgGids Nederland en koper.
1.4 Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen verkoper en koper ter aanschaf van
een product door koper.
1.5 Bestelproces: De procedure die op de internetsite van verkoper doorlopen
wordt door koper bij de aanschaf van een product.
1.6 Algemene Voorwaarden: Het geheel aan Algemene Voorwaarden zoals weergegeven
in dit artikel, alle navolgende artikelen en slotbepalingen.
2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op een koopovereenkomst tussen verkoper en koper.
2.2 Koper wordt tijdens het bestelproces attent gemaakt op de gelding van de algemene voorwaarden.
2.3 Koper is aan de algemene voorwaarden gebonden op het moment dat dit tijdens het bestelproces is aanvaard.
3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst tot koop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst annuleren.
3.3 Indien er na de totstandkoming van de overeenkomst vanwege een wettelijke regeling of bepaling sprake is van een prijsverhoging, kan dit doorberekend worden aan de koper.
3.4 De koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4 Kosten
4.1 Alle kosten die verkoper in verband met de levering in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper in rekening brengen bij de koper.
4.2 Koper wordt voordat de overeenkomst tot stand komt hiervan in kennis gesteld.
5 Leveringsvoorwaarden
5.1 Verkoper zal zorgdragen voor een spoedige levering van het product. Dit geschiedt in ieder geval binnen 30 dagen. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2 Alle gekochte zaken zijn vanaf het moment van de levering voor risico van koper.
5.3 Koper heeft het recht om het ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van terugzending.
5.4 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan verkoper retourneren.
5.5 In geval van ontbinding heeft koper recht op een kostenloze teruggave van het door hem aan verkoper betaalde. De terugbetaling dient binnen dertig dagen na de ontbinding plaats te vinden.  
5.6 De koop is definitief na het verstrijken van de termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de zaak door koper.
6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Betalingen dienen via bankovermaking te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Verkoper kan ook van koper een eenmalige machtiging verlangen. Deze eenmalige incassering kan plaatsvinden na levering aan koper.
6.3 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen zes dagen na verzending.
6.4 Verkoper kan koper verplichten tot vooruitbetaling van de koopprijs.
6.5 Koper kan worden verplicht om ten hoogste 50% van de koopprijs vooruit te betalen.
6.6 Indien de koper niet aan zijn vooruitbetalingverplichting voldoet, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
6.7 In geval van openstaande facturen is verkoper aan koper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.
6.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
6.9 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper.
6.10 Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen.
7.2 Heeft verkoper een vordering uit meer dan een overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht een geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat de koper aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
7.3 Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling gelden en nog te lijden schade op koper te verhalen.
8 Reclames
8.1 Verkoper raadt aan om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien blijkt dat er gebreken kleven aan de goederen doet Koper hiervan binnen bekwame tijd schriftelijk melding aan Verkoper.
8.2 Bij klachten voor het afnemen van producten van verkoper kan koper contact opnemen met de klantenservice van verkoper middels: [email protected].
8.3 Uiterlijk binnen 30 dagen zal verkoper op een klacht reageren.
9 Persoonsgegevens
9.1 Verkoper zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
10.2 Indien partijen in geval van een geschil er onderling niet uitkomen, kan koper – tegen betaling van € 25,- klachtgeld – een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt koper (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan koper terugbetaald.
10.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
11 Miscellaneaous
11.1 Alle vorderingsrechten die koper jegens verkoper kan inroepen, vervallen in elk geval twee jaar na het moment waarop koper verkoper van een klacht in kennis heeft gesteld.
11.2 Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
11.3 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.
11.4 Indien een der bepalingen uit de algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn heeft dit geen gevolgen voor de koopovereenkomst alsmede de overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.
  
Utrecht 7 maart 2008
 

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008